Jsme ECO

Není nám jedno, co se děje s použitými spotřebiči!

Máme pro ně lepší místo!

Protože nám není jedno, co se děje s našimi použitými spotřebiči, spojili jsme se se společností ELEKTROWIN a.s. - největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Kam s vysloužilými spotřebiči?

Vysloužilá elektrozařízení nevyhazujte do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody, mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení najdete zde
www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sbernedvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrné dvory jsou stabilní sběrná místa zpětného odběru, kde může každý odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče bezplatně, bez ohledu na místo trvalého bydliště.

STACIONÁRNÍ KONTEJNER

Není-li v obci stabilní sběrné místo, mohou občané odložit vysloužilý spotřebič do stacionárního kontejneru, který je určen především pro malé domácí spotřebiče.

PRODEJCE

Každý má též možnost odevzdat k recyklaci starý elektrospotřebič při koupi nového. Prodejce elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 má navíc povinnost bezplatně odebrat elektrospotřebič bez podmínky nákupu nového, pokud žádný jeho rozměr nepřesahuje 25 cm.

Co se s odevzdaným elektrozařízením děje dál?

Z elektrozařízení jsou nejprve odstraněny součásti obsahující nebezpečné části (kondenzátory, baterie atd.), následně se drtí a třídí podle druhu materiálu. Recyklované materiály nahrazují primární suroviny, které se používají pro výrobu nových výrobků. Každé elektrozařízení vyžaduje s ohledem na obsah nebezpečných látek (např. rtuť, freony, pentany) specifický způsob recyklace. Více informací o ekologické likvidaci elektrospotřebičů naleznete na stránkách našeho partnera

www.elektrowin.cz