Zpracování osobních údajů : Amica Spotřebiče - Trouby, Desky, Sporáky, Pračky

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 

Obchodní společnost Amica Commerce s.r.o., se sídlem Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 27194469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze soudem v Ostravě oddíl C vložka 103478 (dále jen „Amica Commerce“), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména při následujících činnostech zpracování a za následujících podmínek. 

 

 

 1. PRODEJ ZBOŽÍ (VČETNĚ ÚČETNICTVÍ A REKLAMACE) 

 

Subjektem údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • obchodní partner (fyzická osoba), 

 • zástupci (fyzické osoby) obchodních partnerů, 

 • jiné osoby vystupující v obchodních vztazích, jejichž stranou je Amica Commerce. 

 

Kategoriemi osobních údajů zpracovávaných při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • identifikační a kontaktní údaje, 

 • IČO a DIČ, 

 • veškeré osobní údaje získané o subjektu údajů během předsmluvních jednání a údaje související s těmito jednáními, 

 • osobní údaje získané během realizace smluvního vztahu a údaje s ním související, 

 • osobní údaje související s reklamací, 

 • bankovní spojení a platební údaje. 

 

Amica Commerce může získávat výše uvedené kategorie osobních údajů z veřejných zdrojů, např. internet a veřejné rejstříky.  

 

Právní základ a účel zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování je: 

 

 • plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. zákon o účetnictví, právní předpisy upravující daňové povinnosti), 

 • oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. jednání o uzavření smlouvy, kontrola plnění smluvních povinností, uplatňování zákonných a smluvních nároků). 

 

Amica Commerce nepotřebuje pro účely této činnosti zpracování souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez takovéhoto zpracování osobních údajů by nemohlo dojít k naplnění smyslu a účelu prodeje zboží. 

 

Příjemci osobních údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • poskytovatel služeb v oblasti účetnictví, 

 • poskytovatel služeb v oblasti IT, 

 • poskytovatel servisních služeb výrobků značky Amica, 

 • poskytovatel logistických služeb. 

 

Doba zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování se řídí: 

 

 • lhůtami stanovenými dle právních předpisů včetně promlčecích lhůt, 

 • trváním smluvního vztahu. 

 

 

 1. MARKETING 

 

Subjektem údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • potencionální zákazník (fyzická osoba), 

 • účastník marketingové akce, 

 • jiné osoby vystupující v obchodních vztazích, jejichž stranou je Amica Commerce. 

 

Kategoriemi osobních údajů zpracovávaných při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • identifikační a kontaktní údaje, 

 • demografické údaje (např. věk a příjem), 

 • nákupní preference. 

 

Amica Commerce zde nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie (tzv. citlivé údaje). 

 

Právní základ a účel zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování je: 

 

 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, 

 • oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. marketing a propagace výrobku). 

 

Pokud se bude zpracování osobních údajů v rámci této činnosti zpracování vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů, Amica Commerce ve své žádosti o udělení souhlasu uvede, že zpracování takovýchto osobních údajů vyžaduje souhlas subjektu údajů a uvede rovněž další skutečnosti spojené s tímto zpracováním osobních údajů tak, aby se subjekt údajů mohl svobodně rozhodnout, zda Amica Commerce udělí souhlas se zpracováním osobních údajů nebo ne. 

 

Příjemci osobních údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • poskytovatelé služeb v oblasti reklamy, 

 • poskytovatel služeb v oblasti IT. 

 

Doba zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování se řídí: 

 

 • dobou, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním, 

 • dobou trvání oprávněného zájmu a/nebo doboupo kterou nebude vznesena námitka proti tomuto zpracování. 

 

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY A INTERNETOVÉ AKTIVITY 

 

Subjektem údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • potencionální zákazník (fyzická osoba), 

 

Kategoriemi osobních údajů zpracovávaných při této činnosti zpracování jsou: 

 

 • identifikační a kontaktní údaje, 

 

Právní základ a účel zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování je: 

 

 • oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. komunikace s veřejností, marketing a propagace výrobků). 

 

Příjemci osobních údajů při této činnosti zpracování jsou: 

 

 1. poskytovatelé služeb v oblasti reklamy, 

 1. poskytovatel služeb v oblasti IT. 

 

Doba zpracování osobních údajů při této činnosti zpracování se řídí: 

 

 • doba trvání oprávněného zájmu a/nebo doba, po kterou kdy nebude vznesena námitka proti tomuto zpracování. 

 

 

4.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

Subjekt údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů může vůči Amica Commerce uplatnit tato svá následující práva: 

 

 1. právo na přístup  

 1. právo na opravu 

 1. právo na výmaz (být zapomenut) 

 1. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

 1. právo na omezení zpracování 

 1. právo na přenositelnost  

 1. právo podat stížnost adresovanou přímo Amica Commerce, případně i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem pro oblast zpracování osobních údajů. 

 

Žádosti o uplatnění svého práva mohou subjekty údajů zasílat na e-mailovou adresu Marta.Hudcova@amica.com.pl.