Amica Spotřebiče - Trouby, Desky, Sporáky, Pračky

Protože nám není jedno co se děje s našimi použitými spotřebiči, spojili jsme se s ELEKTROWIN a.s. - největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v Ceské republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Kam s vysloužilými spotřebiči?

Vysloužilá elektrozařízení nevyhazujte do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody, mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení najdete zde
www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sbernedvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrné dvory jsou stabilní sběrná místa zpětného odběru, kde může každý odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče bezplatně, bez ohledu na místo trvalého bydliště.

STACIONÁRNÍ KONTEJNER

Není-li v obci stabilní sběrné místo, mohou občané odložit vysloužilý spotřebič do stacio- nárního kontejneru, který je určen především pro malé domácí spotřebiče.

PRODEJCE

Každý má též možnost odevzdat k recyklaci starý elektro- spotřebič při koupi nového. Prodejce elektra s prodejní plocha větší než 400 m2 má navíc povinnost bezplatně odebrat elektrospotřebič bez podmínky nákupu nového, pokud jeho žádný rozměr nepřesahuje 25 cm.

Co se s odevzdaným elektrozařízením děje dál?

Z elektrozařízení jsou nejprve odstraněny součásti obsahující nebezpečné části (kondenzátory, baterie atd.), následně se drtí a třídí podle druhu materiálu. Recyklované materiály nahrazují primární suroviny, které se používají pro výrobu nových výrobků. Každé elektrozařízení vyžaduje s ohledem na obsah nebezpečných látek (např. rtut, freony, pentany)

Více informací o ekologické likvidaci elektrospotřebičů naleznete na stránkách našeho partnera